+31 010 340 0500

Wij zoeken een juridische oplossing

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LLOYDKWARTIER JURISTEN

  1. Lloydkwartier Juristen is een naamloze vennootschap die de uitoefening van de rechtspraktijk tot doel heeft. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van personen die middels hun vennootschappen aandelen in Lloydkwartier Juristenhouden en die in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele rechtspraktijk worden aangeduid met “partner”.
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan Lloydkwartier Juristen, aan de partners en/of aan personen die ten behoeve van Lloydkwartier Juristen werkzaam zijn of waren en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan en/of in verband daarmee.
  3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn aanvaard en uitgevoerd door Lloydkwartier Juristen,ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is (geweest) dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
  4. Iedere aansprakelijkheid van Lloydkwartier Juristen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Lloydkwartier Juristenafgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid telkens beperkt tot maximaal een bedrag van Euro 1000,–. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Lloydkwartier Juristen rechtens aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.
  5. De keuze van door Lloydkwartier Juristen in te schakelen derden zal, zoveel mogelijk, plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Lloydkwartier Juristen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Lloydkwartier Juristen eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever te aanvaarden.
  6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  7. Behoudens een gerechtvaardigde klacht daarover, dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen na declaratiedatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke (handels-) rente als omschreven in artikel 6: 119 a BW is verschuldigd.
  8. Lloydkwartier Juristenbehoudt zich het recht voor de door haar in rekening te brengen tarieven jaarlijks aan de prijsontwikkelingen aan te passen.
  9. De rechtsverhouding tussen Lloydkwartier Juristenen de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen Lloydkwartier Juristen en de opdrachtgever kennis te nemen.
  10. De in de Nederlandse taal opgestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden heeft gelding boven de in de Engelse taal en/of enige andere taal opgestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden

 

484-571-1726